Skip to main content

ALGEMENE VERKOOP -EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN QUICKMILL.NL TE NUMANSDORP

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieding: Een aanbieding of offerte in welke vorm of onder welke benaming dan ook gedaan.
 2. Produkten:Goederen daaronder begrepen bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming .
 3. Opdrachten: Een opdracht order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming dan ook geplaatst.
 4. Wederpartij: Koper c.q. opdrachtgever, dan wel aspirant-koper c.q. opdrachtgever.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;verder te noemen QM
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Euroquick; Handelsnaam Quickmill.nl

Einsteinstraat 69

3281 NJ Numansdorp

 

0186-680978 Bereikbaar tijdens kantooruren, maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

info@euroquick.nl

KvK-nummer:243.072.68

Btw-identificatienummer: NL8089.81.249.B01

 

IBAN: NL24 RABO 0160 2006 52 SWIFT: RABONL2U

 

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aankopen op de webshop Quickmill.nl

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van QM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen QM en wederpartij.

 

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 • Het aanbod is vrijblijvend. QM is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als QM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden QM niet.

 

 • Alle afbeeldingen,specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen QM de prijs garandeert;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

 • Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt QM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft QM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal QM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

 • QM kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien QM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij.

 

 • Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan QM retourneren, conform de door QM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 • Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 3 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan QM middels een email aan info@euroquick.nl. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

 • Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan QM heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 • Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

 • Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal QM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door QM of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • QM kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien QM dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door QM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 

Artikel 9 – De prijs

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is QM niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 • QM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen 3 dagen na levering aan QM schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

 • QM is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

 • De garantie geldt niet indien:
 • De wederpartij de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten   bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van QM en/of op de verpakking behandeld zijn;

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • QM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 

 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

 

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal QM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij QM tot het moment van bezorging aan de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen na ontvangst van de producten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend middels een email aan info@euroquick.nl.
 • Bij QM ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door QM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 13 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.